Welcome to our Blog

THE DAILY POST

READ OUR BLOG

Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ТОВ «АКАДЕМІЯ МСФЗ» в особі директора Подольного С. О., що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічну оферту) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг та доступом до сервісу https://www.acca-ifrs.org/.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Інтернет – всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на протоколах, визначених міжнародними стандартами.

1.4. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси https://www.acca-ifrs.org/.

1.5. Матеріали сайту – електронні публікації, розміщені на Сайті (програма навчання, друковані та медіа-матеріали).

1.6. Навчальний курс – цілісна сформована сукупність електронних версій відеозаписів занять, текстових творів, зображень, пов’язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через Сайт або веб-сторінку Сайту для використання Замовником.

1.7. Послуги – це надання Виконавцем обмеженого доступу Замовнику до навчального курсу Виконавця шляхом використання безкоштовного програмного забезпечення з кодом, що забезпечує шифровану голосову та відео зв’язок через Інтернет між комп’ютерами.

1.8. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу послуг для Замовника та доступ до сервісу https://www.acca-ifrs.org/.

1.9. Обсяг послуг – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для Замовника на умовах певного Тарифного плану та визначають обсяг прав Замовника на використання Сервісу.

1.10. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.11. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.12. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сайті https://www.acca-ifrs.org/. передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.13. У цьому Договорі можуть бути використані інші терміни, не визначені в розділі 1 «Терміни та визначення», в такому випадку тлумачення використовуваної термінології відбувається відповідно до тексту цього Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення термінології в тексті Договору, слід керуватися тлумаченням термінів: в першу чергу – в матеріалах, розміщених на сайті https://www.acca-ifrs.org/; в другу чергу – тлумаченням і визначеннями термінів, сформованим в мережі Інтернет.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом Договору є надання Виконавцем платних Послуг Замовнику за допомогою мережі Інтернет з проведення навчальних курсів на тему «____» із загальним обсягом «__» академічних годин.

2.2 Перелік і вартість послуг публікуються Виконавцем на Сайті https://www.acca-ifrs.org/.

2.3 Користуючись матеріалами Сайту або пропонованими на Сайті послугами, Замовник приймає всі умови Угоди, розміщеної за адресою https://www.acca-ifrs.org/.

2.4 Місце надання послуг: послуги, зазначені в п. 2.1 Договору, надаються із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційній формі у формі вебінарів, електронних документів тощо через мережу Інтернет із використанням програмної платформи ZOOM, Skype, Google Meet тощо.

2.5. Цим Договором не передбачено та не вимагається підготовка та надання Виконавцем Замовнику письмового звіту про надання Послуг.

2.6. Даний Договір регулює надання Послуг за оплату на Сайті та включає:

– добровільний вибір Замовником Послуг на Сайті;

– самостійне оформлення Замовником Замовлення на Сайті;

– оплата Замовником Замовлення, оформленого на сайті;

– обробку Замовлення на Сайті;

– надання Послуг Замовнику згідно замовлення;

– прийняття Послуг Замовником, що є фактичною згодою, яка за силою дії є рівноцінною підписаному акту наданих послуг та свідчить, що Послуга надана вчасно, відповідає якості, зазначеній на Сайті, та сторони претензій одна до одної не мають.

2.7. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

 

 1. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

3.1 Відправлення Виконавцем цього Договору електронною поштою з адреси в домені ifrsacademy@ukr.net, так само як і розміщення тексту Договору на Сайті, є пропозицією Виконавця укласти цей Договір на зазначених умовах.

3.2. Замовник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якого з наступних дій:

3.2.1. Оплати Замовником Послуг: вчинення першого платежу з використанням гіперпосилання, наданої Виконавцем або шляхом оплати виставленого рахунку в національній валюті України – гривні шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.2.3. Проставлення відповідної відмітки «ознайомився (-лась) з умовами даного договору і приймаю її умови».

3.3. Договір може бути акцептований (прийнятий) будь-якою фізичною або юридичною особою, які мають зацікавленість в придбанні Послуг, що надаються Виконавцем.

3.4. Після Акцепту цього Договору та оплати Послуг, Замовник має право на отримання Послуг, в обсязі і на умовах цього Договору.

3.5. У випадку, якщо Замовник в авансовому порядку повністю сплатив суму, зазначену у п. 2.1. цього Договору, але з власних причин не мав можливості отримати Послуги, тобто бути присутнім на онлайн-трансляції навчальних курсів, Замовнику надається доступ до запису навчальних курсів, зазначених у п. 2.1 цього Договору, який доступний для перегляду протягом 10 діб з дати активації паролю доступу.

3.6. Замовник має право використовувати інформаційні матеріали, отримані в ході навчання в порядку і на умовах, що містяться в цьому Договорі та інших внутрішніх документах, розміщених на Сайті.

 

 1. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь у курсі.

4.2. На підтвердження Заявки Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або іншим способом.

4.3. Замовник здійснює оплату Послуг одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовник у на адресу електронної пошти, вказану при заповненні заявки на участь у курсі, направляється персональна посилання (запис адреси сайту або його частини).

4.5. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача персональної посилання третім особам.

4.6. Після отримання персональної посилання Замовник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до персонального кабінету, вказавши необхідні ідентифікаційні дані.

4.7. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого персонального (особистого) кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою персонального (особистого) кабінету, і зобов’язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки персонального (особистого) кабінету.

4.8. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

4.9. Розклад проведення сесій може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не обходиться без цієї, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовник а або повідомленням.

4.10. Під час участі в сесіях забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, викладача, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовник а в сесії без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.11. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.12. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Замовника до навчальних курсів, в разі встановлення фактів передачі Замовник ом персональної посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.13. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в сесіях, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

4.14. Умови та порядок надання Послуг визначаються цим Договором, а також Угодою, опублікованими на Сайті і правилами тренінгу.

4.15. Сторони домовилися, що Послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент їх споживання Замовником:
для сесій – Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент закінчення проведення кожної з воркшоп-сесій (незалежно від того, прийняв Замовник в них участь чи ні);
для Послуг доступу до сервісів і інформаційних матеріалів – Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент реалізації Виконавцем ресурсу технічної можливості доступу Замовника до інформаційних матеріалів і сервісів.

4.16. Підписання Замовником Акту здачі-прийому наданих послуг для підтвердження факту надання Послуг не потрібно.

 

 1. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. Вартість послуг Послуг публікується на Сайті і фіксується в виставленому рахунку на оплату.

5.2. Вартість Послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково, при цьому, вартість Послуг визначається як різниця суми здійсненого Замовником платежу і суми утриманої комісії.

5.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

5.4. Замовник здійснює оплату Послуг на умовах 100% передоплати до початку навчання.

5.5. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право сплачувати Послуги частинами.

5.6. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

5.7. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, які висилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь в навчальних курсах.

5.8. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.9. У разі оплати Послуг частинами і невнесення кожній із частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні доступу до навчальних курсів без повернення сплачених коштів.

5.10. Замовник має право відмовитися від участі в тренінгу з поверненням сплачених грошових коштів виключно на протязі 14 (чотирнадцять) днів після оплати Тренінгу в повному розмірі, за умови, що навчання ще не почалося. Грошові кошти повертаються протягом 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання письмового звернення Замовника, спрямованого на електронну адресу Виконавця

5.11. Повернення сплачених Замовником грошових коштів, в разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору або неотримання Замовником частково оплаченого навчального курсу в зв’язку з неповною оплатою, не проводиться. Справжня умова залишається в силі і діє також після розірвання або припинення Договору.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Права Замовника:

6.1. Замовник має право особисто взяти участь у сесіях, групах і чатах, в установленому порядку.

6.2. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

6.3. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв’язку.

6.4. Входити в персональний кабінет під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет і ін.).

6.5. Висновком Договору Замовник надає Виконавцю право:

а) направляти Замовнику повідомлення шляхом E-mail і Viber/SMS-оповіщення;

б) інформувати Замовника про нові продукти, послуги та сервіси, що надаються Виконавцем;

в) направляти повідомлення рекламного та інформаційного характеру, в тому числі про товари і послуги, що надаються третіми особами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

Замовник має право:

6.6. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

6.7. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь в навчальних курсах. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

6.8. Самостійно забезпечувати дотримання належних технічних умов для роботи персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою, а також для доступу до мережі Інтернет.

6.9. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред’являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

6.10. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, викладені у відповідному занятті.

6.11. Прийняти правила участі у сесіях і правила надання Послуг, дотримуватися програми навчального курсу і правил, відвідувати сесії і виконувати практичні завдання Виконавця. Відмова від прийняття зазначених правил, є підставою для дострокового розірвання Договору і припинення надання Послуг (без повернення вартості послуг).

6.12. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв’язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв’язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цим Договором.

Замовнику забороняється:

6.13. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншотів, фотографування та інших способів зберігання інформації) сесій, що проводяться в рамках надання Послуг за цим Договором.

6.14. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи сесій, отримані в рамках цього Договору.

6.15. Поширювати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або переведення на інші мови.

6.16. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказування або поширення будь-яким способом отриманих від Виконавця знань.

6.17. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

6.18. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

6.19. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

6.20. Передавати і / або надавати доступ до навчальних курсів будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

6.21. Замовник зобов’язується не використовувати техніки, методики і прийоми навчання Виконавця, які стали йому відомі в процесі отримання Послуг за Договором з метою ведення аналогічної діяльності в сфері консалтингу або навчання протягом трьох років з дати початку тренінгу.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

7.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

7.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

7.3. Самостійно визначати і / або змінювати дати проведення сесій.

7.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн-сесіях в рамках тренінгу, функціональні можливості, інтерфейс веб-сторінки Сайту в процесі надання Послуги.

7.5. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі викладачів.

7.6. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного або неправильного надання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до надання Замовником такої інформації.

7.7. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та відгуки про отримані послугах з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

7.8. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Замовника до Тренінгові, в тому числі відмовити Замовнику в участі в воркшоп-сесіях, Facebook-групі, чатах, без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

7.8.1. Надання Замовником недостовірної інформації.

7.8.2. Недотримання Замовником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати.

7.8.3. Порушення Замовником п.п. 6.13-6.20 цього Договору.

7.8.4. Порушення Замовником правил участі в сесії.

7.8.5. Невиконання Замовником домашніх завдань в рамках навчальних курсів.

7.8.6. Порушення Замовником норм громадського порядку, а також у випадках, прямо встановлених чинним законодавством України.

7.19. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

7.10. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов’язується:

7.11. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

7.12. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника при виконанні умов цього Договору.

7.13. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

7.14. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладі трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не обходиться без цієї, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України і положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

– неможливість надання Послуг з причин від нього незалежних, включаючи форс-мажор;

– за часткові переривання надання Послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності технічних засобів Виконавця (за умови попереднього повідомлення Замовника);

– втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

– будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

8.3. У разі якщо з якої-небудь причини Виконавець не почне надавати Послуги або Послуги будуть надані з порушенням термінів, відповідальність Виконавця за допущене порушення Договору обмежується виключно:

– продовженням терміну надання Послуг;

– наданням послуг в нові терміни до повного виконання Виконавцем зобов’язань за Договором, без збільшення вартості Послуг.

8.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором по будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником згідно з цим Договором.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за не отримання Замовником послуг за цим Договором, у разі:

8.5.1. Надання Замовником недостовірної інформації при виконанні умов Договору, в тому числі, але не обходиться без цієї, контактної інформації (e-mail, Skype), а також ненадання інформації в разі зміни інформації, наданої раніше;

8.5.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, незалежних від Виконавця, зокрема, при відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв’язку, провайдерів, неналежної оплати такого доступу, впливу комп’ютерних вірусів і / або інших шкідливих програм, в зв’язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування або служб, що надають доступ Замовнику до Послуг, що надаються Виконавцем.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, в результаті яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

8.8. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та / або його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб’єктивна оцінка не є підставою вважати Послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

8.9. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

8.10. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.11. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

8.12. У разі, якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ГАРАНТІЇ І ПОСВІДЧЕННЯ СТОРІН

9.1. Замовник, приймаючи умови даного Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником в ході надання Послуг.

9.2. Виконавець, гарантуючи якість наданих Послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість і точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг та отриманих їм результатів.

9.3. Гарантуючи успішність застосування набутих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певний прибуток (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному, або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Сторони, але також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок, залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованності, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.

9.4. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні і актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь в навчальному курсі, введення будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати і не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

9.5. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які завадили б ділової репутації Виконавця та / або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або такі, що суперечать законодавству України, міжнародним нормам і звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання Послуг і в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

9.6. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

9.7. У разі порушення Замовником п.п. 4.10, 4.12, 5.9, 6.13-6.20 Договору, кошти, сплачені Замовник Виконавцю, не повертаються.

 

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаним з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовника.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов’язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику у зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до програми), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

 

 1. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики і прийоми навчання, які стали відомі Замовнику в процесі надання Послуг, є об’єктом інтелектуальної власності. Всі майнові права на інформаційні та навчальні матеріали належать Виконавцю (або його партнерам).

11.2. Замовник має право на свій розсуд використовувати отримані інформаційні матеріали, їх використання обмежене зобов’язанням Замовника не продавати, і не поступатися, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей матеріали, надані в процесі надання Послуг. Замовник має право в будь-який час відмовитися від використання наданих матеріалів.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни будь-яких матеріалів, отриманих від Виконавця, без попередньої письмової згоди Виконавця.

 1. Угода про електронний документообіг:

12.1. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), Які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ походить від сторони Договору.

12.2. Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронний взаємодії, викладеними нижче:

12.2.1. Заявки, повідомлення, рахунки складаються в письмовому вигляді у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях.

12.2.2. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи. Підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

12.2.3. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює щире волевиявлення сторони і намір зробити висновок, змінити або припинити Договір – відповідно до значення того чи іншого дії, визначеного Договором.

12.2.4. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, зазначеною Замовником або Виконавцем в цьому Договорі в якості контактної адреси.

12.3. Кожна із Сторін має забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та недоступність їх третім особам.

12.4. В якості первинних облікових документів, які є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

 1. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

13.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

13.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов’язків кожної сторони, що випливають або пов’язаних з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

13.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

13.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

13.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

 1. Місцезнаходження та реквізити Сторін
ЗАМОВНИК

 

ВИКОНАВЕЦЬ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________        ________________/

 

ТОВ «АКАДЕМІЯ МСФЗ»

IBAN UA813052990000026009046230968

в АТ «ПриватБанк»

МФО 305299

Ідентифікаційний код 43359236

Платник єдиного податку за ставкою 5%

Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, буд. 11/11, офіс 3

тел.: +380974840488

 

Директор

 

________ ________________/ Подольний С. О.

 

 

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА

ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

 

Політика конфіденційності (далі – Політика), діє відносно обробки персональних даних які може отримати Товариство з обмеженою відповідальністю «АКАДЕМІЯ МСФЗ» від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р №2297-VI (далі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі – GDPR) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі – Законодавство.

Дійсна Політика конфіденційності розроблена, щоб розповісти Вам: що таке персональні дані; які Ваші персональні дані ми збираємо; як і чому ми використовуємо їх, і кому ми передаємо Ваші персональні дані; як ми захищаємо конфіденційність ваших персональних даних; як з нами зв’язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки ваших персональних данних.

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконана одна з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно: Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних; обробка необхідна в цілях надання Вам послуг; така обробка вимагається законодавством країни, в якій Ви знаходитесь.

Ми дійсно серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністрація зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності до вимог застосованого Законодавства і виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Ви не зобов’язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам деякі наші послуги. У разі, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних та визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, Адміністрація є «контролером персональних даних» для цілей GDPR і іншого застосованого європейського законодавства про захист даних, а також “власником персональних даних” в розумінні Закону.

 

1.Терміни та визначення

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

Особливі категорії персональних даних – це так звані “чутливі” персональні дані, які можуть завдати шкоди суб’єкту даних на роботі, в навчальному закладі, в середовищі проживання, або можуть призвести до його дискримінації в суспільстві (персональні дані, які містять інформацію про расове походження, політичних або релігійних поглядах, про членство в профспілках, про стан здоров’я, сексуального життя, біометричні або генетичні дані. У термінології українського законодавства – це такі персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для суб’єктів персональних даних);

Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, до якої відносяться персональні дані і яку за цими персональними даними можна ідентифікувати, або яку вже ідентифіковано;

Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) – Товариство з обмеженою відповідальністю «АКАДЕМІЯ МСФЗ», юридична адреса та поштова адреса: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, буд. 11/11 , офіс 3; ідентифікаційний код: 43359236.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Поширення персональних даних – дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних;

Використання персональних даних – будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єктів персональних даних або відповідно до законодавства України;

Знеособлювання персональних даних – вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу;

Користувач – суб’єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах для підвищення свого професійного рівня;

Онлайн-сервіс – сервіс, який належить Адміністрації і розташований за адресою https://www.acca-ifrs.org/;

Особистий кабінет – розділ онлайн-сервісу, доступ до якого Користувача здійснюється після його реєстрації в онлайн-сервісі https://www.acca-ifrs.org/ і введення унікального логіна і пароля.

Особистий кабінет містить персональні дані Користувача і призначений для перегляду і управління доступними функціональними можливостями онлайн-сервісу;

Реєстрація – дії Користувача щодо заповнення та відправки реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які, в разі відсутності у Адміністрації заперечень по реєстрації, мають наслідком надання доступу в Особистий кабінет;

Авторизація – введення Користувачем свого логіна і пароля для входу в свій Особистий кабінет в онлайн-сервісі;

Політика – справжня Політика конфіденційності, розташована на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «АКАДЕМІЯ МСФЗ».

Контроллер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі і засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства. В рамках цієї Політики контролером персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «АКАДЕМІЯ МСФЗ».

Процесор персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства.

 

 1. Загальні положення

2.1. Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами онлайн-сервісу. Справжня Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після набуття чинності цією Політики.

2.2. Мета Політики полягає в доведенні до Вас, необхідної інформації, що дозволяє оцінити, які персональні дані і з якими цілями обробляються нами, методи їх обробки і забезпечення безпеки.

2.3. При використанні онлайн-сервісу, Ви, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, в тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.

2.4. У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви зобов’язані припинити використовувати онлайн-сервіс.

2.5. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб’єктом персональних даних. У разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних при наявності підстав, зазначених у Законодавстві.

2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні і достатні персональні дані і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2.7. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст і цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних і в рамках Законодавства.

2.8. Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов’язання по інформуванню суб’єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов’язок здійснити відповідне інформування, при укладанні договору з суб’єктом персональних даних та / або при отриманні згоди на таку передачу, несе Користувач, який передав персональні данні.

2.9. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – “GDPR”). Також законодавство інших країн, може встановлювати додаткові вимоги.

2.10. Наявна Політика діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача при використанні їм онлайн-сервісу, а також в ході виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів з Користувачем.

2.11. Політика є внутрішнім документом Адміністраціі.

2.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, які настали у зв’язку з обробкою їм персональних даних, у разі якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинило наступ таких наслідків. Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки і тільки у випадках, передбачених цією політикою Конфіденційності і / або законодавством Украіни. Ніхто у віці до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб віком до 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов’язану з цим діяльність своїх дітей.

 

 1. Склад персональних данних

3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності і для виконання своїх зобов’язань обробляє персональні дані Користувача, надані їм при реєстрації на сайті https://www.acca-ifrs.org/ що зберігаються в особистому кабінеті.

3.2. До персональних даних Користувача відносяться: прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного / стаціонарного телефону, країна проживання, місце роботи, посада, дата народження та інші. Ми просимо Вас повідомляти тільки ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит / претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту.

3.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов’язково надаватися при використанні онлайн-сервісу. Якщо певна інформація не відзначена Адміністрацією як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем за своїм бажанням.

3.4. Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні онлайн-сервісу Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузер і вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, дата і час доступу до онлайн-сервісу.

 

4 . Підстави і мета обробки персональних данних

4.1. Підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;
2) укладення та виконання договору, однією зі сторін якої є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних, або для здійснення заходів, що передують укладанню договору на вимогу суб’єкта персональних даних;

3) необхідність виконання Адміністрацією вимог передбачених Законодавством.

 

4.2. Метою обробки персональних даних є:

⦁ здійснення покладених на Адміністрацію функцій відповідно до законодавства України і GDPR;

⦁ збору, зберігання і обробки персональних даних отриманих в онлайн-сервісі в рамках Закону і GDPR;

⦁ для відправлення Користувачу комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції, що стосуються послуг, що надаються Адміністрацією за допомогою онлайн-сервіса;

⦁ ідентифікація суб’єкта персональних даних при використанні онлайн-сервісу;

⦁ зв’язок з суб’єктом персональних даних у разі необхідності, в тому числі, направлення пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб’єкта персональних даних;

⦁ поліпшення якості онлайн-сервісу, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей і поліпшення якості обслуговування;

⦁ підвищення професійних навичок і кваліфікації Користувача;

⦁ проведення статистичних та інших досліджень на основі обезособлених даних;

⦁ виконання Адміністрацією договірних і інших зобов’язань перед Користувачем за угодами, укладеними між Адміністрацією та Користувачем або третіми особами в інтересах Користувача.

 

 1. Основні принципи обробки персональних данних

5.1. Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:

5.1.1. Законності цілей і способів обробки персональних даних;

5.1.2. Сумлінності Адміністрації, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо обробки персональних даних;

5.1.3. Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних;

5.1.4. Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

5.1.5. Відповідності переліку і обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;

5.1.6. Достовірність персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей обробки персональних даних;

5.1.7. Забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних данних.

5.1.8. Неприпустимість об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;

5.1.9. Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки.

5.1.10. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню по досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

5.1.11. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами.

5.1.12. Ми можемо з часом мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичною або іншою метою без подальшого повідомлення Вас, оскільки така інформація перестає бути персональними даннимі.

5.2. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією в статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов’язкового знеособлення персональних данних.

5.3. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних і генетичних данних.

5.4. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

 

 1. Терміни обробки персональних данних

6.1. Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше ніж це визначено Законодавством.

6.2. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких закінчився, повинні бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено Законом. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).

6.3.Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію без подальшого інформування Вас.

 

 1. Коло осіб, допущених до обробки персональних даних з боку Адміністраціі

7.1. Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені тільки ті співробітники Адміністрації, на яких покладено такий обов’язок відповідно до їх службових (трудових) обов’язків. Доступ інших співробітників може бути надано виключно в передбачених Законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності і забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці.

7.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам в наступних випадках:
– суб’єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;

– передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.

7.3. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності і нерозголошення персональних данних.

7.4. Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, оброблюваних Адміністрацією, в обсязі та порядку, визначеному Законодавством.

 

 1. Реалізація захисту персональних данних

8.1. Діяльність Адміністрації з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов’язана із захистом Адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.2. Система захисту персональних даних включає в себе організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеки персональних даних та інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій в разі необхідності.
8.3. Обмін персональними даними при їх обробці в інформаційних системах здійснюється по каналах зв’язку, захищених технічними засобами захисту інформаціі.

8.4. При обробці персональних даних в інформаційних системах Адміністрацією забезпечуються:
⦁ проведення заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних та (або) передача їх особам, які не мають права доступу до такої інформації;
⦁ своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;

⦁ недопущення впливу на технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних, в результаті якого може бути порушено їх функціонування;

⦁ можливість швидкого відновлення персональних даних, модифікованих і знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них;

⦁ постійний контроль рівня захищеності персональних данних.

8.5. Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія онлайн-сервісу або налаштування використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами онлайн-сервісу або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

8.6. Адміністрація реалізує наступні вимоги законодавства України в сфері персональних даних:

⦁ вимоги конфіденційності персональних даних;

⦁ вимоги про забезпечення реалізації суб’єктом персональних даних своїх прав;

⦁ вимоги про забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних (з прийняттям (забезпеченням прийняття) заходів з видалення або уточнення неповних або неточних даних);

⦁ вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних;

⦁ інші вимоги Закона.

8.7. Відповідно до Закону Адміністрація самостійно визначає склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов’язків, передбачених законодавством в сфері персональних даних від несанкціонованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження. Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надасте більше меж необхідної обробки. Крім цього, ми налаштували всі інтерфейси Онлайн-сервісу і додатки для надання послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, налаштування якої можна відкоригувати на свій розсуд. При передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбільш безпечні і перевірені шляхи передачі таких данних.

8.8. Cookies та інші технології відстеження. Cookies – це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп’ютері або мобільних пристроях в момент, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на час пам’ятатиме Ваші переваги і дії, які Ви виконали, в тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп’ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь. Cookies і інші технології відстеження в нашому онлайн-сервісі можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації онлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг. Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними управляти або як їх видалити, перейдіть на www.allaboutcookies.org. Повідомляємо Вам, що Ви можете в настройках деяких інтернет-браузерів налаштувати заборону cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви вимкнете деякі файли cookies, функціональність онлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використовувати усі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

 

 1. Права суб’єкта персональних данних

9.1. Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України:

9.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.

9.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні данні.

9.1.3. На доступ до своїх персональних данних.

9.1.4. Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків передбачених Законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, і які саме.

9.1.5. Пред’являти вмотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення по обробці своїх персональних данних.

9.1.6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно чи є недостовернимі.

9.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

9.1.8. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Адміністрації до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або в суд.

9.1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних данних.

9.1.10. Вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

9.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних данних.

9.1.12. Ознайомитися з механізмом автоматичної обробки персональних данних.

9.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9.1.14. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності і нерозголошення персональних данних.

9.1.15. Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, оброблюваних в Адміністрації, в обсязі та порядку, визначеному законодавством Украіни.

9.2. Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR:

Крім українського законодавства щодо захисту персональних даних, Адміністрація уважно ставиться до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR.

9.2.1. Право на інформацію. Ми готові надавати суб’єктам даних інформацію про те, які з їхніх персональних даних ми обробляємо. Якщо у Вас буде бажання дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію в будь-який час, в тому числі, шляхом звернення до Адміністрації. Перелік даних, які ми повинні Вам надати, Ви можете знайти в статтях 13 і 14 GDPR. При цьому, при зверненні Ви повинні повідомити нам свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законних підставах розглянути Ваш запит і дати відповідь. Зверніть увагу, що в разі, якщо ми не зможемо засвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення по телефону, або в разі обґрунтованих сумнівів щодо Вашої особистості, ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, в тому числі шляхом особистої явки за адресою місця знаходження Адміністрації. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас. Ми опрацюємо запити в найкоротші терміни, але в той же час просимо пам’ятати, що надання повної і законної відповіді щодо персональних даних – це складний процес, який може тривати до місяця.

9.2.2. Право на виправлення даних про Вас. Якщо Ви виявили, що деякі персональні дані, які ми обробляємо про Вас, є неправильним або застарілими, будь ласка, повідомте нам про це. У цьому випадку ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, в тому числі шляхом особистої явки за адресою місця знаходження Адміністраціі. Якщо Ви хочете виправити персональні дані, які обробляються нами, Ви можете провести коригування самостійно, увійшовши в свій особистий кабінет в онлайн -Сервис або зв’язавшись з Адміністрацією. В Деяких випадках ми НЕ зможемо змінити Ваші персональні дані. Зокрема, таким випадком може бути, коли Ваші персональні дані вже були використані в процесі виконання договору і / або вони містяться в податковому документі, який був оформлений відповідно до Податкового законодавства.

9.2.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних та право на забуття. У випадку, якщо Адміністрація обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових / рекламних розсилок), подальшу обробку можна в будь-який час припинити. Досить відкликати згоду на таку обробку. Ви також можете використовувати своє право на забуття. У випадках, передбачених в ст.17 GDPR, Адміністрація знищить Ваші персональні дані, які обробляє, за винятком персональних даних, які ми зобов’язані будемо зберегти відповідно до вимог законодавства. Також в цьому випадку, в цілях безпеки, Адміністрація може попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, в тому числі, безпосередньо за адресою місця знаходження Адміністраціі.

 

 1. Зміна політики конфіденційності

10.1. Наявна Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення користувачів, в тому числі, якщо цього вимагає законодавство. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення в онлайн-сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас відвідувати онлайн-сервіс https://www.acca-ifrs.org/, щоб переконатися в тому, що Ви володієте актуальною інформацією.

 

 1. До кого Ви можете звернутися для захисту Ваших персональних данних

11.1. Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження, скарги або побажання щодо захисту і обробки персональних даних, Ви можете звертатися до Директора ТОВ «АКАДЕМІЯ МСФЗ» Подольного Станіслава Олеговича, E-mail: ifrsacademy@ukr.net, поштова адреса: Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3. Обов’язково вказуйте у всій кореспонденції свої ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, а також детальні питання, зауваження, скарги або вимоги.