18.08.2022 gnccg kjkljklkl

Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ТОВ «АКАДЕМІЯ МСФЗ» в особі директора Подольного С. О., що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічну оферту) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг та доступом до сервісу https://www.acca-ifrs.org/.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Інтернет – всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на протоколах, визначених міжнародними стандартами.

1.4. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси https://www.acca-ifrs.org/.

1.5. Матеріали сайту – електронні публікації, розміщені на Сайті (програма навчання, друковані та медіа-матеріали).

1.6. Навчальний курс – цілісна сформована сукупність електронних версій відеозаписів занять, текстових творів, зображень, пов’язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через Сайт або веб-сторінку Сайту для використання Замовником.

1.7. Послуги – це надання Виконавцем обмеженого доступу Замовнику до навчального курсу Виконавця шляхом використання безкоштовного програмного забезпечення з кодом, що забезпечує шифровану голосову та відео зв’язок через Інтернет між комп’ютерами.

1.8. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу послуг для Замовника та доступ до сервісу https://www.acca-ifrs.org/.

1.9. Обсяг послуг – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для Замовника на умовах певного Тарифного плану та визначають обсяг прав Замовника на використання Сервісу.

1.10. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.11. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.12. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сайті https://www.acca-ifrs.org/. передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.13. У цьому Договорі можуть бути використані інші терміни, не визначені в розділі 1 «Терміни та визначення», в такому випадку тлумачення використовуваної термінології відбувається відповідно до тексту цього Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення термінології в тексті Договору, слід керуватися тлумаченням термінів: в першу чергу – в матеріалах, розміщених на сайті https://www.acca-ifrs.org/; в другу чергу – тлумаченням і визначеннями термінів, сформованим в мережі Інтернет.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Предметом Договору є надання Виконавцем платних Послуг Замовнику за допомогою мережі Інтернет з проведення навчальних курсів на тему «____» із загальним обсягом «__» академічних годин.

2.2 Перелік і вартість послуг публікуються Виконавцем на Сайті https://www.acca-ifrs.org/.

2.3 Користуючись матеріалами Сайту або пропонованими на Сайті послугами, Замовник приймає всі умови Угоди, розміщеної за адресою https://www.acca-ifrs.org/.

2.4 Місце надання послуг: послуги, зазначені в п. 2.1 Договору, надаються із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційній формі у формі вебінарів, електронних документів тощо через мережу Інтернет із використанням програмної платформи ZOOM, Skype, Google Meet тощо.

2.5. Цим Договором не передбачено та не вимагається підготовка та надання Виконавцем Замовнику письмового звіту про надання Послуг.

2.6. Даний Договір регулює надання Послуг за оплату на Сайті та включає:

– добровільний вибір Замовником Послуг на Сайті;

– самостійне оформлення Замовником Замовлення на Сайті;

– оплата Замовником Замовлення, оформленого на сайті;

– обробку Замовлення на Сайті;

– надання Послуг Замовнику згідно замовлення;

– прийняття Послуг Замовником, що є фактичною згодою, яка за силою дії є рівноцінною підписаному акту наданих послуг та свідчить, що Послуга надана вчасно, відповідає якості, зазначеній на Сайті, та сторони претензій одна до одної не мають.

2.7. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

 

 1. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

3.1 Відправлення Виконавцем цього Договору електронною поштою з адреси в домені ifrsacademy@ukr.net, так само як і розміщення тексту Договору на Сайті, є пропозицією Виконавця укласти цей Договір на зазначених умовах.

3.2. Замовник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якого з наступних дій:

3.2.1. Оплати Замовником Послуг: вчинення першого платежу з використанням гіперпосилання, наданої Виконавцем або шляхом оплати виставленого рахунку в національній валюті України – гривні шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.2.3. Проставлення відповідної відмітки «ознайомився (-лась) з умовами даного договору і приймаю її умови».

3.3. Договір може бути акцептований (прийнятий) будь-якою фізичною або юридичною особою, які мають зацікавленість в придбанні Послуг, що надаються Виконавцем.

3.4. Після Акцепту цього Договору та оплати Послуг, Замовник має право на отримання Послуг, в обсязі і на умовах цього Договору.

3.5. У випадку, якщо Замовник в авансовому порядку повністю сплатив суму, зазначену у п. 2.1. цього Договору, але з власних причин не мав можливості отримати Послуги, тобто бути присутнім на онлайн-трансляції навчальних курсів, Замовнику надається доступ до запису навчальних курсів, зазначених у п. 2.1 цього Договору, який доступний для перегляду протягом 10 діб з дати активації паролю доступу.

3.6. Замовник має право використовувати інформаційні матеріали, отримані в ході навчання в порядку і на умовах, що містяться в цьому Договорі та інших внутрішніх документах, розміщених на Сайті.

 

 1. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь у курсі.

4.2. На підтвердження Заявки Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або іншим способом.

4.3. Замовник здійснює оплату Послуг одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовник у на адресу електронної пошти, вказану при заповненні заявки на участь у курсі, направляється персональна посилання (запис адреси сайту або його частини).

4.5. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача персональної посилання третім особам.

4.6. Після отримання персональної посилання Замовник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до персонального кабінету, вказавши необхідні ідентифікаційні дані.

4.7. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого персонального (особистого) кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою персонального (особистого) кабінету, і зобов’язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки персонального (особистого) кабінету.

4.8. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

4.9. Розклад проведення сесій може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не обходиться без цієї, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовник а або повідомленням.

4.10. Під час участі в сесіях забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, викладача, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовник а в сесії без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.11. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.12. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Замовника до навчальних курсів, в разі встановлення фактів передачі Замовник ом персональної посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.13. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в сесіях, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

4.14. Умови та порядок надання Послуг визначаються цим Договором, а також Угодою, опублікованими на Сайті і правилами тренінгу.

4.15. Сторони домовилися, що Послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент їх споживання Замовником:
для сесій – Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент закінчення проведення кожної з воркшоп-сесій (незалежно від того, прийняв Замовник в них участь чи ні);
для Послуг доступу до сервісів і інформаційних матеріалів – Послуги вважаються наданими безпосередньо в момент реалізації Виконавцем ресурсу технічної можливості доступу Замовника до інформаційних матеріалів і сервісів.

4.16. Підписання Замовником Акту здачі-прийому наданих послуг для підтвердження факту надання Послуг не потрібно.

 

 1. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. Вартість послуг Послуг публікується на Сайті і фіксується в виставленому рахунку на оплату.

5.2. Вартість Послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково, при цьому, вартість Послуг визначається як різниця суми здійсненого Замовником платежу і суми утриманої комісії.

5.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

5.4. Замовник здійснює оплату Послуг на умовах 100% передоплати до початку навчання.

5.5. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право сплачувати Послуги частинами.

5.6. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

5.7. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, які висилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь в навчальних курсах.

5.8. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.9. У разі оплати Послуг частинами і невнесення кожній із частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні доступу до навчальних курсів без повернення сплачених коштів.

5.10. Замовник має право відмовитися від участі в тренінгу з поверненням сплачених грошових коштів виключно на протязі 14 (чотирнадцять) днів після оплати Тренінгу в повному розмірі, за умови, що навчання ще не почалося. Грошові кошти повертаються протягом 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання письмового звернення Замовника, спрямованого на електронну адресу Виконавця

5.11. Повернення сплачених Замовником грошових коштів, в разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору або неотримання Замовником частково оплаченого навчального курсу в зв’язку з неповною оплатою, не проводиться. Справжня умова залишається в силі і діє також після розірвання або припинення Договору.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Права Замовника:

6.1. Замовник має право особисто взяти участь у сесіях, групах і чатах, в установленому порядку.

6.2. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

6.3. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв’язку.

6.4. Входити в персональний кабінет під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет і ін.).

6.5. Висновком Договору Замовник надає Виконавцю право:

а) направляти Замовнику повідомлення шляхом E-mail і Viber/SMS-оповіщення;

б) інформувати Замовника про нові продукти, послуги та сервіси, що надаються Виконавцем;

в) направляти повідомлення рекламного та інформаційного характеру, в тому числі про товари і послуги, що надаються третіми особами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

Замовник має право:

6.6. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

6.7. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь в навчальних курсах. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

6.8. Самостійно забезпечувати дотримання належних технічних умов для роботи персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою, а також для доступу до мережі Інтернет.

6.9. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред’являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

6.10. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, викладені у відповідному занятті.

6.11. Прийняти правила участі у сесіях і правила надання Послуг, дотримуватися програми навчального курсу і правил, відвідувати сесії і виконувати практичні завдання Виконавця. Відмова від прийняття зазначених правил, є підставою для дострокового розірвання Договору і припинення надання Послуг (без повернення вартості послуг).

6.12. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв’язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв’язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цим Договором.

Замовнику забороняється:

6.13. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншотів, фотографування та інших способів зберігання інформації) сесій, що проводяться в рамках надання Послуг за цим Договором.

6.14. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи сесій, отримані в рамках цього Договору.

6.15. Поширювати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або переведення на інші мови.

6.16. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказування або поширення будь-яким способом отриманих від Виконавця знань.

6.17. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

6.18. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

6.19. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

6.20. Передавати і / або надавати доступ до навчальних курсів будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

6.21. Замовник зобов’язується не використовувати техніки, методики і прийоми навчання Виконавця, які стали йому відомі в процесі отримання Послуг за Договором з метою ведення аналогічної діяльності в сфері консалтингу або навчання протягом трьох років з дати початку тренінгу.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

7.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

7.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

7.3. Самостійно визначати і / або змінювати дати проведення сесій.

7.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн-сесіях в рамках тренінгу, функціональні можливості, інтерфейс веб-сторінки Сайту в процесі надання Послуги.

7.5. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі викладачів.

7.6. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного або неправильного надання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до надання Замовником такої інформації.

7.7. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та відгуки про отримані послугах з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

7.8. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Замовника до Тренінгові, в тому числі відмовити Замовнику в участі в воркшоп-сесіях, Facebook-групі, чатах, без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

7.8.1. Надання Замовником недостовірної інформації.

7.8.2. Недотримання Замовником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати.

7.8.3. Порушення Замовником п.п. 6.13-6.20 цього Договору.

7.8.4. Порушення Замовником правил участі в сесії.

7.8.5. Невиконання Замовником домашніх завдань в рамках навчальних курсів.

7.8.6. Порушення Замовником норм громадського порядку, а також у випадках, прямо встановлених чинним законодавством України.

7.19. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

7.10. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов’язується:

7.11. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

7.12. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника при виконанні умов цього Договору.

7.13. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

7.14. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладі трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не обходиться без цієї, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України і положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

– неможливість надання Послуг з причин від нього незалежних, включаючи форс-мажор;

– за часткові переривання надання Послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності технічних засобів Виконавця (за умови попереднього повідомлення Замовника);

– втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

– будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

8.3. У разі якщо з якої-небудь причини Виконавець не почне надавати Послуги або Послуги будуть надані з порушенням термінів, відповідальність Виконавця за допущене порушення Договору обмежується виключно:

– продовженням терміну надання Послуг;

– наданням послуг в нові терміни до повного виконання Виконавцем зобов’язань за Договором, без збільшення вартості Послуг.

8.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором по будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником згідно з цим Договором.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за не отримання Замовником послуг за цим Договором, у разі:

8.5.1. Надання Замовником недостовірної інформації при виконанні умов Договору, в тому числі, але не обходиться без цієї, контактної інформації (e-mail, Skype), а також ненадання інформації в разі зміни інформації, наданої раніше;

8.5.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, незалежних від Виконавця, зокрема, при відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв’язку, провайдерів, неналежної оплати такого доступу, впливу комп’ютерних вірусів і / або інших шкідливих програм, в зв’язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування або служб, що надають доступ Замовнику до Послуг, що надаються Виконавцем.

8.7. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, в результаті яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

8.8. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та / або його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб’єктивна оцінка не є підставою вважати Послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

8.9. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

8.10. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.11. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

8.12. У разі, якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ГАРАНТІЇ І ПОСВІДЧЕННЯ СТОРІН

9.1. Замовник, приймаючи умови даного Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником в ході надання Послуг.

9.2. Виконавець, гарантуючи якість наданих Послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість і точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг та отриманих їм результатів.

9.3. Гарантуючи успішність застосування набутих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певний прибуток (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному, або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Сторони, але також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок, залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованності, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.

9.4. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні і актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь в навчальному курсі, введення будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати і не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

9.5. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які завадили б ділової репутації Виконавця та / або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або такі, що суперечать законодавству України, міжнародним нормам і звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання Послуг і в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

9.6. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

9.7. У разі порушення Замовником п.п. 4.10, 4.12, 5.9, 6.13-6.20 Договору, кошти, сплачені Замовник Виконавцю, не повертаються.

 

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаним з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовника.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов’язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику у зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до програми), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

 

 1. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики і прийоми навчання, які стали відомі Замовнику в процесі надання Послуг, є об’єктом інтелектуальної власності. Всі майнові права на інформаційні та навчальні матеріали належать Виконавцю (або його партнерам).

11.2. Замовник має право на свій розсуд використовувати отримані інформаційні матеріали, їх використання обмежене зобов’язанням Замовника не продавати, і не поступатися, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей матеріали, надані в процесі надання Послуг. Замовник має право в будь-який час відмовитися від використання наданих матеріалів.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни будь-яких матеріалів, отриманих від Виконавця, без попередньої письмової згоди Виконавця.

 1. Угода про електронний документообіг:

12.1. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), Які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ походить від сторони Договору.

12.2. Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронний взаємодії, викладеними нижче:

12.2.1. Заявки, повідомлення, рахунки складаються в письмовому вигляді у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях.

12.2.2. Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи. Підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).

12.2.3. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює щире волевиявлення сторони і намір зробити висновок, змінити або припинити Договір – відповідно до значення того чи іншого дії, визначеного Договором.

12.2.4. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, зазначеною Замовником або Виконавцем в цьому Договорі в якості контактної адреси.

12.3. Кожна із Сторін має забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та недоступність їх третім особам.

12.4. В якості первинних облікових документів, які є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

 1. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

13.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

13.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов’язків кожної сторони, що випливають або пов’язаних з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

13.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

13.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

13.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

 1. Місцезнаходження та реквізити Сторін
ЗАМОВНИК

 

ВИКОНАВЕЦЬ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________        ________________/

 

ТОВ «АКАДЕМІЯ МСФЗ»

IBAN UA813052990000026009046230968

в АТ «ПриватБанк»

МФО 305299

Ідентифікаційний код 43359236

Платник єдиного податку за ставкою 5%

Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, буд. 11/11, офіс 3

тел.: +380974840488

 

Директор

 

________ ________________/ Подольний С. О.